Księgowość dla firm
Nasze usługi świadczymy wyłącznie przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Nadzór nad ich pracą sprawują biegli rewidenci.
Zapewniamy bezpieczeństwo naszych usług. Cała nasza działalność w tym także usługi biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC.

Usługi podstawowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
 • wysyłka deklaracji - drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - e-Deklaracje (obniżenie kosztów opłat pocztowych ponoszonych przez klienta, oszczędność czasu związanego z koniecznością podpisania deklaracji)
 • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu).

Usługi dodatkowe:

 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • odbieranie dokumentów,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • raporty/sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP.
 • tworzenie - na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów - budżetów i planów finansowych (w tym analiza przewidywanych obciążeń podatkowych) oraz analizowanie odchyleń między wartościami planowanymi, a faktycznie wykonanymi,
 • sporządzanie zestawień transakcji z jednostkami powiązanym.
 • przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji.